31. ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,343.4 มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าปกติหรือปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) คิดเป็นร้อยละ 15.39 ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,660.9 มิลลิเมตร โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสูงสุด 2,498.5 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เท่ากับ 1,668.1 1,379.8  1,203.0  1,036.1 และ 926.2 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณฝนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดยมีปริมาณสูงที่สุดใน พ.ศ. 2560 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563)

 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) เท่ากับ 1,587.7 มิลลิเมตร
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล